Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle

10/04/2020

ÜMİT ÖZDAĞ (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün konuşmalarımıza başlarken birçok konuşmacı tarafından İstiklal Harbi’mizin Genelkurmay Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Genelkurmay Başkanı 2’nci Mareşalimiz Fevzi Çakmak’ı ve Boğazlıyan Kaymakamı şehit Kemal Bey’i andık, ben de onları anarak başlayacağım ama onları anarak devam etmek istiyorum. Çünkü onların vermiş olduğu mücadelenin önemli sahalarından bir tanesi de bugün Başkomutan Tarihî Millî Parkı olarak bilinen park.

Bu parkta, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Akyar Göleti adlı bir gölet inşaatını yapmaya başladı. Bu gölet inşaatı sadece göletin aksı değil, rezervuar alanı, arıtma tesisi, derivasyon iletim hattı, regülatör, şantiye alanı, kırma yıkma eleme tesisi ve hazır beton üretim tesislerini kapsayacak. Ancak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesinin (d) bendine göre “Milli tarihimizdeki önlemleri sebebiyle zaman kavramı ve tescil söz konusu olmaksızın Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne olmuş binalar ve tesbit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından kullanılmış evler.” korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarıdır. Bu yasa açıkça çiğneniyor ve millî tarihimizin önemli bir alanını şu anda inşaat sahasına çevirmiş durumdalar, doğrusu bunu kabullenmek mümkün değil. Bunun -hepimizin ortak tarihidir- bir an önce durdurulması ve Başkomutan Tarihî Millî Parkı’nın korunması gerektiğine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuya hassasiyet göstermesi gerektiğine içten inanıyorum.

Değerli milletvekilleri, görüştüğümüz yasa teklifinin 11’inci maddesi: “5237 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent ve ‘oranında’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘, (f) bendi bakımından ise bir kat’ ibaresi eklenmiştir.” Teklif edilen maddeyle kasten yaralama suçunun canavarca his saikiyle işlenmesi, suçun nitelikli hâlleri arasına alınmaktadır.

Ülkemizde kadınlara karşı işlenen cinayet, yaralama ve tecavüz eylemleri sürekli yükselmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi, kadınlara yönelik cinayet, yaralama ve tecavüz eylemlerini caydırıcı politikalar geliştirmek ve yasal düzenlemeler yapmaktır.

Geçtiğimiz yıl ülkemizde, maalesef, yüzlerce kadın şiddet sonucu hayatını kaybetmiş bulunuyor. Covid-19 salgını nedeniyle günümüzde sosyal izolasyon süreci ve karantina sırasında evlerde kadına yönelik şiddet olaylarında da artışlar yaşandığı görülüyor.

Ülkemizde kadına karşı şiddet olaylarında yaşanan hızlı artış ve kadına karşı şiddet vakalarının yalnız eşe karşı işlenmemesi olgusu göz önünde bulundurulduğunda bahse konu şiddet eyleminin, kasten yaralama suçunda cezayı artırıcı nedenlerden biri olarak düzenlenmesi zaruret teşkil etmektedir. Bu nedenle 5237 sayılı Kanun’un 86’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrasına “(g) Kadına karşı” ibaresinin eklenmesini istiyoruz İYİ PARTİ olarak.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.